پروژه بیمارستان امام حسین (دکتر آدم سرا)

پروژه بیمارستان امام حسین (دکتر آدم سرا)

تاریخ انجام:

1395/07/19,

نوع پروژه:

طراحی, اجرا,

نوع بهسازی:

نوسازی,

محصولات مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

پروژه های مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر