چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هوابه وسيله مکش داخل دستگاه پرده هوا میشود و بعد از واردن شدن به فن سرعتش زياد میشود. اين حرکت سريع السير سبب میشود که هوا به داخل پلنيوم وارد شود که توزيع هوا در تخليه نازل را ممکن میسازد. پره هايیکه به شکل يورو فويل در نازل قرار دارند، ايجاد بخار هوا به صورت يک دست با کمترين آشفتگی را مهيا میکنند. خارج کردن هوا از بين نازل، بخار را به سویزمين پرتاب ميکند. معمولا 80 درصد هوا به داخل پرده هوا و 20 درصد درجه مخالف باز میگردد.

ثبت نظر