پرده هوا عمودی با مکش و رانش


@image


با توجه به شکل فوق هر دستگاه پرده هوا دارای یک محافظ ورود هوا میباشد که دقیقا در مقابل دریچه خطی دستگاه پرده هوا مقابل قرار دارد.

کارکرد این مدل ایجاد یک پرده هوا ضخیمتر در مقابل درب میباشد و سرعت هوای خروجی از این دستگاه در مقایسه با دستگاههایی که در بالای سر درب نصب میشوند کمتر خواهند بود.

این مدل ازپرده هوا نیز قابلیت مجهز شدن به کویلهای گرمایشی و فیلتر را دارند.

ثبت نظر