نصب دستگاه های پرده هوا به صورت عمودی با جذب کننده انرژی