نصب دستگاه های پرده هوا به صورت عمودی ساده

در شرایطی که فضای کافی برای نصب پرده هوا در بالای درب ها وجود نداشته باشد، دستگاه به طور عمودی ساده نصب خواهد شد.در این حالت دستگاه به صورت عمودی و در یکی از دو طرف درب نصب می گردد و در نتیجه جریان هوا با سرعت در سمتی از فضای داخل ادامه مییابد.


@image

ثبت نظر