فرم استخدام

shayeroshan

شرایط استخدام

1- داشتن سن حداقل 18 سال

2- عدم اعتیاد به مواد مخدر

3- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر

4- ساکن تهران