دستورالعمل راه اندازی دستگاه پرده هوا تک فاز


@image

1ـ کلید دستگاه پرده هوا روشن شود.

2ـ سرعت مورد نظر و مناسب انتخاب شود. (L کم و H زیاد)

3ـ براساس نیاز و موارد استفاده دستگاه پرده هوا تنظیم شود.

4ـ متناسب با ولتاژ و فرکانس نوشته شده روی پلاک از دستگاه پرده هوا استفاده شود.

5ـ قبل از نصب و راه اندازی و یا هرگونه تعمیر و یا تغییر در وضعیت، برق دستگاه پرده هوا قطع شود.

6ـ بازدید های سالیانه به طور مرتب انجام شود.

7ـ هرگز از نفت، بنزین، تینر و یا سایر مواد شیمیایی برای پاک کردن دستگاه پرده هوا استفاده نشود.

8ـ از ورود آب و یا هر جسم خارجی دیگر به موتور خودداری شود.

9ـ چنانچه برق دستگاه پرده هوا از طریق پریز (برق شهری) تامین می شود، اتصالات (پریز و دو شاخه) بر اساس استاندارد IEC335-1 انتخاب شود و در صورت اتصال سیستم دستگاه پرده هوا به موتور - ژنراتور استفاده از کلید با فاصله پلاتین های 3 میلی متری در مسیر سیستم رابط توصیه می شود.

ثبت نظر