اندازه گیری مقدار انرژی تلف شده

برسی 1) : برای یک ساعت

درب سالنی به طور دهانه 5/3 متر و ارتفاع 4/2 و به مساحت تقریبی 22 متر مربع می باشد. سرعت باد ورودی به طور متوسط 8 متر بر ثانیه و درجه حرارت 21 درجه سانتیگراد ئ خارج 17- درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

@image

از نمودار فوق چنین مشخص می گردد که مقدار 6 میلیون کیلو کالری در ساعت انرژی از سالن خارج می شود.

پروژه های مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

محصولات مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر