ارزش سوخت مصرفی

برسی 1) برای یک ساعت :

درب سالنی به طور دهانه 3.5 متر و ارتفاع 2.4 و به مساحت تقریبی 22 متر مربع می باشد. سرعت باد ورودی به طور متوسط 8 متر بر ثانیه و درجه حرارت 21 درجه سانتیگراد ئ خارج منفی 17 درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

@image


از نمودار فوق چنین مشخص می گردد که مقدار 6 میلیون کیلو کالری در ساعت انرژی از سالن خارج می شود.

با توجه به ارزش حرارتی سوخت مصرفی بر ای گازوئیل 700 کیلو کلری برای هر لیتر و گاز 9400 کیلو کالری برای هر متر مکعب خواهیم داشت :

مقدار گازوئیل مصرفی ( لیتر در ساعت )

6000.000:7000=850

مقدار گازوئیل مصرفی ( مترمکعب در ساعت )

6000.000:9400=640

و با در نظر گرفتن ارزش سوخت برای هر لیتر گازوئیل 3500 ریال و هر مترمکعب گاز 700ریال خواهیم داشت :

بهای گازوئیل مصرفی ( ریال در ساعت )

2.975.000=3500*850

بهای گاز مصرفی ( ریال در ساعت )

448.000=700*640

ثبت نظر